1) تا چه ميزان با گزينش و مراحل آن آشنايي داريد؟  
  2) آيا جزوه گزينش دريك نگاه در اختيارتان قرا گرفته است ؟  
  3)شيوه فعلي مراحل گزينش را چگونه ارزيابي مي كنيد؟  
  4)تا چه حد محيط و امكانات اداري را جهت ارائه خدمات مطلوب به اراباب رجوع مناسب مي بينيد؟  
  5)نحوه برخورد و تعامل كاركنان با شما چگونه بوده است ؟ در صورت تمايل نام فرد يا افرادي كه با شما برخورد درست و يا غير متعارف داشته اند را ذكر نماييد.  
  نام فرد با برخورد درست :  
  نام فرد با برخورد غيرمتعارف:  
  6)خدمات ارائه شده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟  
  7)جهت انجام كار تاكنون چند بار به گزينش مراجعه نموده ايد تعداد مراجعات و علت را ذكر فرماييد.  
  8)نقاط ضعف و قوت گزينش و پيشنهادات و انتقادات سازنده خود را مرقوم فرماييد.  
  نام:  
  نام خانوادگي:  
  مدرك تحصيلي:  
  شماره تماس:  
  ارسال

گروه دورانV6.1.3.0